Trang Chủ > Tin Tức > Sử dụng hóa đơn, chứng từ trong trường hợp xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như thế nào ?

Sử dụng hóa đơn, chứng từ trong trường hợp xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như thế nào ?

783 Lần Xem

Quy định về sử dụng hóa đơn, chứng từ trong trường hợp xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc được quy định tại điểm 2.6 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/12/2013  của Bộ Tài chính về hướng dẫn hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau: 

“2.6. Tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất hàng hóa cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán, cơ sở có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

a) Sử dụng hóa đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau;

b) Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ; Sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định đối với hàng hóa xuất cho cơ sở làm đại lý kèm theo Lệnh điều động nội bộ. Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng khi bán hàng phải lập hóa đơn theo quy định giao cho người mua, đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về cơ sở có hàng hóa điều chuyển hoặc cơ sở có hàng hóa gửi bán (gọi chung là cơ sở giao hàng) để cơ sở giao hàng lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng. Trường hợp cơ sở có số lượng và doanh số hàng hóa bán ra lớn, Bảng kê có thể lập cho 05 ngày hay 10 ngày một lần. Trường hợp hàng hóa bán ra có thuế suất thuế GTGT khác nhau phải lập bảng kê riêng cho hàng hoá bán ra theo từng nhóm thuế suất. 

Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng thực hiện kê khai nộp thuế GTGT đối với số hàng xuất bán cho người mua và được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT của cơ sở giao hàng xuất cho. …”

 

Như vậy, khi xuất hàng hóa cho đơn vị hạch toán phụ thuộc doanh nghiệp có thể sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. 

 

Quý doanh nghiệp có thể tham khảo thêm  CV số 5753/TCT-CS ngày 15/12/2017 của TCT

 

>> Xem Quy định mới về xuất hóa  đơn khi bán hàng dưới 200.000 đ