DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

STT

Loại văn bản

Số/Ký hiệu

Hiệu lực

Tên ban hành

1

Thông Tư

32/2011/TT-BTC

01/05/2011

Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Chi tiết
Loại văn bản:

Thông Tư

Số ký hiệu:

32/2011/TT-BTC

Ngày ban hành:

14/03/2011

Hiệu lực:

01/05/2011

Tên ban hành:

Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

2

Thông Tư

68/2019/TT-BTC

14/11/2019

Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi mua bán hành hóa, dịch vụ

Chi tiết
Loại văn bản:

Thông Tư

Số ký hiệu:

68/2019/TT-BTC

Ngày ban hành:

30/09/2019

Hiệu lực:

14/11/2019

Tên ban hành:

Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi mua bán hành hóa, dịch vụ

3

Công văn

4178/TCT-CS

14/11/2019

Công văn 4178/TCT-CS hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Thông tư số 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử

Chi tiết
Loại văn bản:

Công văn

Số ký hiệu:

4178/TCT-CS

Ngày ban hành:

15/10/2019

Hiệu lực:

14/11/2019

Tên ban hành:

Công văn 4178/TCT-CS hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Thông tư số 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử

4

Nghị định

51/2010/NĐ-CP

01/01/2011

Nghị định của Chính phủ số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Chi tiết
Loại văn bản:

Nghị định

Số ký hiệu:

51/2010/NĐ-CP

Ngày ban hành:

14/05/2010

Hiệu lực:

01/01/2011

Tên ban hành:

Nghị định của Chính phủ số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

5

Nghị định

119/2018/NĐ-CP

01/11/2018

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Chi tiết
Loại văn bản:

Nghị định

Số ký hiệu:

119/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành:

15/10/2018

Hiệu lực:

01/11/2018

Tên ban hành:

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ